Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Begroting 2019

Begroting 2019 Rapporten en zaakverslagen

Begroting 2019

Vanuit het perspectief van de leefwereld lost de ombudsman, samen met de gemeente, problemen van inwoners, bezoekers en ondernemers op. Dit doen wij door onbevangen te luisteren, oplossingsgericht te werk te gaan en waar nodig in te zetten op het leren van klachten, zodat de gemeentelijke dienstverlening continue verbetert. Hierbij onderscheiden we drie niveau’s.
Incidenten zijn eenmalige fouten die om een snelle oplossing vragen. Problemen door tekortkoming in de structuur en cultuur van de organisatie vragen om een intensievere benadering en tot slot richten we ons op transformatie, een fundamentele verandering van de rol en positie van het openbaar bestuur. Hiermee willen wij bijdragen aan het steeds beter functioneren van de overheid voor iedereen, en daarmee aan het vertrouwen dat mensen in de overheid stellen. In het jaarverslag 2017, gepubliceerd op mijn website, leest u hier meer over.


Voor u ligt mijn begroting voor 2019, tevens eerste begrotingswijziging 2018. Het belangrijkste onderwerp dat doorwerkt in de begroting is het actieonderzoek dat ik samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening verricht naar de problematiek van mensen met zorgpremieschulden. Hiervoor ontvang ik een bijdrage van de gemeente Amsterdam en van het ministerie van VWS. Hierover leest u meer in de volgende hoofdstukken.

Het is een voorrecht om ombudsman voor de betrokken gemeenten te zijn. Ik wil u hartelijk danken voor het in mijn bureau en mij gestelde vertrouwen. Met de middelen die u beschikbaar stelt voor het uitvoeren van deze taak proberen wij maximale maatschappelijke waarde te creëren. Met het begrotingsproces, de bijbehorende planning en control, en de periodieke gesprekken met onze financieel adviseur borgen wij dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met deze middelen.