Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Begroting 2020

Begroting 2020 Rapporten en zaakverslagen

Begroting 2020

De ombudsman streeft ernaar om klachten van inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente op te lossen. Dit doen wij door onbevangen naar hen te luisteren, oplossingsgericht te werk te gaan en zoveel mogelijk in te zetten op het leren van klachten, zodat de gemeentelijke dienstverlening continu verbetert. Wij trekken daarbij ook zoveel mogelijk op met de gemeente, voorzien de relevante afdelingen van klachtenrapportages met aanbevelingen, geven workshops over klachtbehandeling aan (nieuwe) gemeenteambtenaren en sturen op verdere professionalisering van de eerstelijns klachtafhandeling.
De ombudsman maakt globaal onderscheid tussen drie verschillende typen klachten of problemen. Zo zijn er incidenten, eenmalige fouten die om een snelle oplossing vragen. Problemen die veroorzaakt worden door tekortkoming in de structuur en cultuur van de gemeente vragen om een andere en veel intensievere benadering. Tot slot richten we ons op transformatie, een fundamentele verandering van de rol en positie van het openbaar bestuur. Hiermee willen wij bijdragen aan het steeds beter functioneren van de overheid voor iedereen, en daarmee aan het vertrouwen dat mensen in de overheid stellen. In de Jaarbeschouwing 2018, gepubliceerd op de website van de ombudsman, leest u hier meer over. De jaarbeschouwing bevat ook twee podcasts, waarin zowel de kinderombudsman als de ombudsman terugblikken en vooruitkijken.

Voor u ligt de begroting voor 2020, tevens eerste begrotingswijziging 2019.
Het belangrijkste onderwerp dat doorwerkt in de begroting is, net als vorig jaar, het actieonderzoek dat ik samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening verricht naar de problematiek van mensen met zorgpremieschulden. Hiervoor ontvang ik in 2019 nog subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast zal de ombudsman in 2019, samen met de gemeente Amsterdam, als cofinancierder optreden van het project Amsterdam Sounds. Voor het jaar 2020 geldt dat er naast de bijdragen van de aangesloten gemeenten geen voorzienbare bijzondere baten of lasten worden verwacht. Hierover leest u meer in de volgende hoofdstukken.
Tot slot wil ik u graag meegeven dat ik het als een voorrecht beschouw om ombudsman voor de betrokken gemeenten te zijn. Ik wil u hartelijk danken voor het in mijn bureau en mij gestelde vertrouwen. Met de middelen die u beschikbaar stelt voor het uitvoeren van deze taak proberen wij maximale maatschappelijke waarde te creƫren. Met het begrotingsproces, de bijbehorende planning en control, en de periodieke gesprekken met onze financiƫle adviseur borgen wij dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met deze middelen.