Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Participanten het bos ingestuurd; een onderzoek naar de uitvoering van een burgerparticipatietraject bij herinrichting van openbaar groen in stadsdeel Noord

Participanten het bos ingestuurd; een onderzoek naar de uitvoering van een burgerparticipatietraject bij herinrichting van openbaar groen in stadsdeel Noord Rapporten en zaakverslagen

Participanten het bos ingestuurd; een onderzoek naar de uitvoering van een burgerparticipatietraject bij herinrichting van openbaar groen in stadsdeel Noord

Op 7 juli publiceerde de ombudsman een rapport over de wijze waarop het burgerparticipatietraject bij herinrichting van de paden in het Vliegenbos in stadsdeel Noord is verlopen. Hierbij stond de vraag centraal of het participatietraject behoorlijk is uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op het proces en uitdrukkelijk niet op de inhoud en de gewenste uitkomst van het participatietraject. Dat is een politieke afweging waarover een ombudsman geen uitspraken doet.

Stadsdeel Noord is volop in ontwikkeling. Er worden vele woningen bijgebouwd, voorzieningen toegevoegd, het aantal bewoners en bezoekers neemt toe en de infrastructuur wordt aangepast. Bij dit soort plannen, groot of klein, worden burgers betrokken om mee te denken: zij worden in staat gesteld om te participeren. Over dit onderwerp is de laatste tijd veel te doen, ook in stadsdeel Noord. Een groep inwoners heeft kritiek op de manier waarop het stadsdeel met burgerparticipatie omgaat. Bij het maken van ruimtelijke plannen moeten vele belangen worden gewogen. Eén van die belangen is behoud en bescherming van groen. Een breed gedeeld belang dat onder druk komt te staan door de stedelijke ontwikkelingen. En dat ligt bij velen gevoelig, wat bij uitstek tot uitdrukking komt in een burgerparticipatietraject. In het Vliegenbos komt dat allemaal samen.