Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Klachten over behandelingstermijn Overstapregeling

Klachten over behandelingstermijn Overstapregeling Rapporten en zaakverslagen

Klachten over behandelingstermijn Overstapregeling

De laatste weken ontvangt de ombudsman regelmatig klachten van erfpachters die erg lang moeten wachten op afhandeling van hun aanvraag voor de Overstapregeling.

In sommige gevallen moet de Dienst Gemeentebelastingen eerst de WOZ-waarde aanpassen voordat Erfpacht en Uitgifte aan de slag kan. Dan duurt de afhandeling van de aanvraag nog langer.

De Ombudsman heeft dit knelpunt regelmatig besproken met het management van Erfpacht en Uitgifte. Recent heeft Erfpacht van het gemeentebestuur van Amsterdam toestemming gekregen om tijdelijk extra medewerkers aan te nemen voor de afhandeling van de aanvragen. De werkvoorraad is op dit moment echter nog erg groot.

De medewerkers bij Erfpacht doen hun uiterste best om de aanvragen zo snel en goed mogelijk af te handelen. Daarnaast heeft de enorme werkvoorraad ook de aandacht van het bestuur. Gezien deze stand van zaken en inzet kan de Ombudsman niet aanvullend van betekenis zijn. De Ombudsman zal op dit moment dan ook geen klachten over de behandelingstermijn van de Overstapregeling in behandeling nemen.

Aanvulling 19 mei:

Bij de Overstapregeling maakt Erfpacht en Uitgifte in beginsel gebruik van de WOZ-waarde 2014 of 2015 zoals deze bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) in de bestanden staat geregistreerd. Echter, niet altijd kan gebruik gemaakt worden van de WOZ-waarde 2014 of 2015: bijvoorbeeld als het gaat om woningen die sindsdien (op het betreffende adres) nieuw gebouwd zijn of zijn gerenoveerd. Dan dient de onbezwaarde waarde door het Team Advisering en Grondprijzen onderdeel van Grond en Ontwikkeling/Erfpacht en Uitgifte te worden vastgesteld.

Verder is op basis van een bestuurlijk besluit de mogelijkheid opengesteld om tegen de WOZ-waarde 2014/2015 bezwaar aan te tekenen. Huiseigenaren tekenen bezwaar aan omdat zij van mening zijn dat de WOZ-waarde in 2014 of 2015 te hoog is vastgesteld. Aanleiding daartoe kan zijn dat bepaalde kenmerken van de woning niet goed vermeld staan in de bestanden van DBGA. Als blijkt dat de oppervlakte van een woning bijv. in werkelijkheid 100 m2 is en in het Overstapportaal staat 150 m2 dan dient DBGA – waar Erfpacht en Uitgifte in kader van de Overstapregeling zich op dient te baseren - een en ander eerst aan te passen voordat Erfpacht met de geactualiseerde, juiste gegevens aan het werk kan. Een actualisering van de gegevens kan tot een andere waarde leiden.

Voordat Erfpacht en Uitgifte een aanbod in het kader van de Overstapregeling kan doen, moet DBGA volgens de reguliere werkwijze eerst een beslissing op bezwaar nemen en de WOZ-waarde 2014/2015 opnieuw vaststellen. Een WOZ-waarde dient dus soms te worden aangepast op basis van een door een erfpachter succesvol doorlopen bezwaarschriftprocedure; zo’n procedure vergt tijd.