Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Begroting 2023

Begroting 2023 Rapporten en zaakverslagen

Begroting 2023

De Ombudsman Metropool Amsterdam (OMA) is een lokale ombudsvoorziening voor de gemeenten Amsterdam, Almere, Zaanstad, Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Waterland en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Vervoerregio Amsterdam.

Missie
De OMA voert (onafhankelijk) onderzoek uit naar de behandeling van klachten door de aangesloten (gemeentelijke) instanties. Het gaat hierbij om klachten in de breedste zin van het woord (elke uiting van ongenoegen) waarbij de gemeente wel in eerste instantie de kans moet krijgen om de klacht zelf op te lossen. Indien burgers of ondernemers ontevreden zijn over de behandeling van de klacht, dan kunnen zij zich in tweede instantie tot de Ombudsman wenden. Aan de hand van de ontvangen klachten en maatschappelijke signalen houdt de Ombudsman de gemeenten een spiegel voor en doet aanbevelingen met als doel de gemeentelijke dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, waarbij oog voor het burgerperspectief centraal staat.

Begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022
In dit document wordt de begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 (ingedeeld conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten – BBV) behandeld. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en financiële begroting. In de beleidsbegroting wordt een toelichting gegeven op het werk van de Ombudsman en zijn de voorgeschreven paragrafen opgenomen betreffende het weerstandsvermogen, de financiën en de bedrijfsvoering. In de financiële begroting is tevens de meerjarenbegroting voor de periode 2023 – 2026 opgenomen. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2022 is geactualiseerd. Met de begrotingswijziging worden de oorspronkelijk begrote bijdragen van alle aangesloten gemeenten verhoogd. Het gaat hierbij om een indexatie van de bijdragen, conform artikel 14 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool Amsterdam (hierna: GROMA). Tevens worden de bestemmingsreserves aangesproken voor investering in de ICT en voor het opzetten van een Ombudsacademie.

Vaststellingsprocedure van de begroting
Op grond van artikel 13 van de GROMA stelt de Ombudsman zelf jaarlijks de begroting voor het volgende kalenderjaar vast. De Ombudsman maakt werkafspraken met de deelnemers over de toezending van de conceptbegroting en het al of niet kunnen uitbrengen van zienswijzen. Nu de bijdragen van de overige deelnemers (niet zijnde gemeente Amsterdam) vaststaan dient de (wettelijk verplichte) mogelijkheid tot het uitbrengen van een zienswijze door een deelnemer geen zinvol doel. Het versturen van conceptbegrotingen en het verplicht in de gelegenheid stellen van een deelnemer om een zienswijze uit te brengen is daarnaast een administratief zeer zware procedure bij een gemeenschappelijke regeling met een groot aantal deelnemers. De Ombudsman maakt daarom onderlinge afspraken met de deelnemers hoe hier praktisch beter mee om gegaan kan worden. Na vaststelling wordt de begroting aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en aan de deelnemers gestuurd. De begroting wordt uiteindelijk ook op de website van de Ombudsman gepubliceerd. De Ombudsman heeft de begroting 2023 vastgesteld op een lastentotaal van €2.538.848. Het lastentotaal van de begroting 2022 na eerste wijziging is vastgesteld op €2.634.960.


Amsterdam, 22 juni 2022


Munish Ramlal
Ombudsman Metropool Amsterdam